با توجه به کدرهگیری میتوانید از موقعیت لحظه ای سفارش خود مطلع شوید