سفارشات بعد از ثبت تکمیل سفارش، بسته بندی شده و به ترتیب با پست دولتی به آدرس شما ارسال می شود. سفرشات در روزهای زوج ارسال می شود.