نحوه ارسال مرسولات

سفارشات بعد از ثبت تکمیل سفارش، بسته بندی شده و به ترتیب با پست دولتی به آدرس شما ارسال می شود.

سفارشات در روزهای زوج ارسال می شود.